Zwiększ tekst Zmniejsz tekst Wysoki kontrast Resetuj ustawienia

ZFŚS

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie dofinansowania ZFŚS
Pobierz
Wniosek o zapomoge
Pobierz

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w Katowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 7 w Katowicach, zwany dalej Regulaminem opracowany został na podstawie przepisów:
1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.).
3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), 4) Ustawy z dnia ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.).
5) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009r. Nr 43, poz. 349 ),
6) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)
7) Obwieszczenie prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu poprzedniego (opublikowane w Monitorach Polskich).

§ 2
1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, określa zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu.
2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o :
1) Funduszu, rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 7 w Katowicach, w skład którego wchodzą Miejskie Przedszkole nr 12 oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka,
2) zespole, rozumie się przez to Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 7 w Katowicach,
3) dyrektorze, rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 7 w Katowicach,
4) pracowniku, rozumie się przez to pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 7 w Katowicach w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony lub nieokreślony na podstawie umowy o pracę lub mianowania.
3. Funduszem administruje Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 7 w Katowicach przy pomocy Komisji Socjalnej.
4. Skład, tryb powoływania oraz szczegółowe zadania Komisji Socjalnej określa § 7 niniejszego regulaminu.

II. TWORZENIE ZFŚS
§ 3
1. Fundusz tworzy się: 1) dla nauczycieli (czynnych) i nauczycieli będących emerytami i rencistami – z odpisu ustalonego na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela,
2) dla pracowników oraz emerytów i rencistów byłych pracowników - nie będących nauczycielami – z odpisu ustalonego na podstawie art. 5 ustawy o ZFŚS.
2. Środki Funduszu mogą być zwiększone o:
1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
3) odsetki od środków Funduszu,
4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
5) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
6) inne środki określone w odrębnych przepisach.
3. Środki Funduszu są gromadzone na rachunku bankowym.
4. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS
§ 4
Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać:
1. Pracownicy – zatrudnieni w zespole na podstawie umowy o pracę lub mianowania w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony i nieokreślony.
2. Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub zdrowotnych. Pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym przez okres pól roku (w ciągłości) w czasie przyznawania danego świadczenia nie otrzymują go.
3. Emeryci i renciści - byli pracownicy zespołu (szkoły i przedszkola), dla których zespół (szkoła lub przedszkole) było ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę oraz byli pracownicy zlikwidowanych placówek, których zespół obejmuje opieką socjalną na podstawie skierowania Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.
4. Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1, 2 i 3:
1) współmałżonek,
2) dzieci własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu i wychowaniu do ukończenia 18 lat, a jeśli pobierają naukę, to do czasu jej ukończenia jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,
3) osoby niepełnosprawne o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościbez względu na wiek będące na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty.
5. W przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń socjalnych z tytułu posiadania statusu emeryta, rencisty oraz tytułu pozostawania w zatrudnieniu w zespole, emeryci i renciści są uprawnieni tylko do jednego świadczenia przewidzianego regulaminem ZFŚS.

IV. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU
§ 5
1. Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub z przedstawicielem pracowników w przypadku gdy na terenie placówki nie działa zakładowa organizacja związkowa ustala w terminie do 31 marca każdego roku plan dochodów i wydatków Funduszu stanowiący załącznik nr 1 oraz preliminarz procentowy wydatków załącznik nr 2.
2. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne, niż zawarte w Regulaminie cele, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków.
3. Zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
4. Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
5. Środkami Funduszu administruje Dyrektor zgodnie z regulaminem, podejmując decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom usług, świadczeń i dopłat w oparciu o opinię Komisji Socjalnej oraz w uzgodnieniu z przedstawicielem związków zawodowych lub z przedstawicielem pracowników w przypadku gdy na terenie placówki nie działa zakładowa organizacja związkowa. Dyrektor może zlecić Komisji Socjalnej lub upoważnionym pracownikom zbieranie, rejestrację i kwalifikowanie złożonych wniosków i podań zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
6. Niekorzystanie przez osobę uprawnioną ze środków Funduszu nie stanowi podstawy do występowania przez nią z jakimikolwiek żądaniami lub roszczeniami z tego tytułu.
7. W przypadku ubiegania się o świadczenie przez dyrektora decyzję podejmuje przewodniczący komisji, decyzję swoja uzgadnia z przedstawicielem związków zawodowych lub z przedstawicielem pracowników w przypadku gdy na terenie placówki nie działa zakładowa organizacja związkowa.
8. W przypadku likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 7 w Katowicach organ prowadzący wskaże inną placówkę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS na każdego pracownika będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej placówki. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu na zasadach oraz warunkach ustalonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującego w danej placówce.
9. Świadczenia mają charakter uznaniowy i przyznawane są na wniosek uprawnionego.W razie odmowy załatwienia wniosku, należy podać osobie uprawnionej przyczynę odmowy na piśmie.
10. Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu, może wystąpićdo Dyrektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenie Regulaminu.
11. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać:
1) dane personalne wnioskodawcy,
2) wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku,
3) wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony.
12. Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia przez Dyrektora decyzji o nie przyznaniu świadczenia.
13. Dyrektor w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, podejmuje ostateczną decyzję w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, powiadamiając o niej wnioskodawcę.

V. ZASADY POWOŁYWANIA KOMISJI SOCJALNEJ ZAKRES JEJ OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ
§ 6
1. Sprawy związane z planowaniem i wykorzystaniem środków Funduszu prowadzi Komisja Socjalna powołana przez Dyrektora.
2. W skład Komisji Socjalnej wchodzi:
1) jeden przedstawiciel nauczycieli wybrany przez Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola nr 12 oraz jeden przedstawiciel nauczycieli wybrany przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 5, w głosowaniu tajnym,
2) jeden przedstawiciel pracowników niepedagogicznych Miejskiego Przedszkola nr 12 oraz jeden przedstawiciel pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 5, w głosowaniu tajnym,
3) przedstawiciel związków zawodowych działających w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 7 (o ile w zespole pracują członkowie związków zawodowych), mających pełnomocnictwo swojego związku lub po jednym przedstawicielu pracowników wybranych przez pracowników przedszkola i szkoły.
3. Kadencja Komisji Socjalnej trwa trzy lata.
4. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Socjalnej w związku z odejściem z pracy jej członka, skład Komisji zostaje uzupełniany z zachowaniem składu określonego w ust. 2.
5. Komisja ze swojego składu powołuje przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
6. Zebrania Komisji odbywają się według potrzeb. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
7. Do zadań Komisji należy:
1) sporządzanie planów wykorzystania środków Funduszu,
2) opracowanie koniecznych aneksów określających maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń socjalnych,
3) proponowanie maksymalnej wysokości dopłat i świadczeń socjalnych w danym roku,
4) przyjmowanie i opiniowanie wniosków,
5) sporządzanie protokołów z posiedzeń,
6) przekazywanie do Centrum Usług Wspólnych w Katowicach dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wypłaty lub przelewu przyznanego świadczenia na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy osoby upoważnionej do otrzymania oświadczenia,
7) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w Regulaminie.
8. Komisja ma prawo do wglądu w dokumentację potwierdzającą osiągane przez rodzinę pracownika dochody.
9. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, informując osoby zainteresowane tylko o końcowych ustaleniach.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU NA POSZCZEGÓLNE CELE I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ
§ 7
1. Środki Funduszu przeznaczane są na:
1) wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli i pracujących nauczycieli – emerytów ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
2) zapomogi pieniężne bezzwrotne przyznawane dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w miarę posiadanych środków finansowych (załącznik nr 6),
3) zapomogi losowe przyznawane w przypadku takich zdarzeń jak: wypadki losowe (np. pożar, kradzież, trudna sytuacja życiowa, znaczne uszkodzenie mieszkania), długotrwała choroba, śmierć pracownika (osoby uprawnione: współmałżonek, dzieci), (załącznik nr 6),
4) dofinansowanie kosztów wypoczynku urlopowego pracowników, w ramach wypoczynku trwającego co najmniej 14 dni kalendarzowych; dofinansowanie wypoczynku letniego emerytów i rencistów; dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci pracowników (przy czym dziecko zachowuje prawo do dofinansowania do wypoczynku wakacyjnego do momentu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat), (załącznik nr 5),
5) paczki świąteczne dla dzieci w wieku do 14 lat (wg daty urodzenia), (załącznik nr 5),
6) świadczenie świąteczne – przyznawane raz w roku w grudniu, (załącznik nr 5),
7) pożyczki na cele mieszkaniowe.

§ 8
1. Wysokość dofinansowania z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej oraz planu rocznego ZFŚS. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie.
2. Podstawą złożenia wniosku jest średni dochód brutto przypadający na jedną osobę w rodzinie z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc przyznania świadczenia.
3. Dochodem gospodarstwa domowego są wszelkie dochody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową, z uwzględnieniem:
a) dochodów brutto uzyskiwanych z wynagrodzenia za pracę,
b) zasiłków z ubezpieczenia społecznego otrzymywanych z tytułu choroby lub macierzyństwa,
c) zasiłków na utrzymanie rodziny osób odbywających służbę wojskową,
d) zasiłku dla bezrobotnych,
e) dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
f) świadczeń przyznawanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
g) emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego.
4. Przy ustalaniu średniego dochodu na osobę w rodzinie wlicza się także osobę niepracującą, zarejestrowaną w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
5. Do rodziny, przy ustalaniu średniego dochodu na osobę, nie wlicza się: osób zdolnychdo pracy, nie pracujących, nie uczących się i nie zarejestrowanych w urzędzie pracy.

§ 9
1. Osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu składa stosowny wniosek wrazz załącznikami określonymi we wniosku, w zależności od rodzaju świadczenia:
1) wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej bezzwrotnej w przypadku trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz zapomogi losowej w przypadku zdarzenia losowego - załącznik nr 6,
2) wniosek o przyznanie dofinansowania z ZFŚS w przypadku pozostałych świadczeń, tj.: dofinansowanie do: wypoczynku urlopowego pracownika lub emeryta, dofinansowania do wypoczynku letniego dziecka pracownika, świadczenie świąteczne oraz przyznanie paczki świątecznej dla dzieci – załącznik nr 5,
2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS zobowiązane są do składania wniosków w następujących terminach:
1) do 30 kwietnia danego roku - ubiegający się o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego tzw. ” wczasów pod gruszą”,
2) do 15 listopada danego roku - ubiegający się o finansowanie zakupu paczek świątecznych dla dzieci oraz świadczenia świątecznego,
3. Dyrektor ma prawo zażądać udokumentowania informacji dotyczącej dochodów, o których mowa w § 9.
4. Wniosek o przyznanie dofinansowania nie będzie rozpatrywany w przypadku gdy osoba uprawniona, nie udokumentuje we wniosku swoich dochodów.
5. W przypadku podania we wniosku przez osobę uprawnioną nieprawdziwych informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bądź umyślnego ich zatajenia osoba, która na podstawie ww. wniosku uzyskała świadczenia z Funduszu zobowiązana jest do natychmiastowego zwrotu całości pobranej kwoty świadczenia lub równowartości uzyskanego świadczenia.

§ 10
1. Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego dla pracowników, emerytów i rencistów przysługuje jeden raz w roku i jest wypłacane począwszy od 15 czerwca danego roku, w miarę posiadanych środków.
2. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników, emerytów i rencistów, przysługuje 1 raz w ciągu roku kalendarzowego.
3. Wysokość dofinansowania o którym mowa w ust. od 1 do 2 przyznawana jest na podstawie kryterium dochodowego wg tabeli stanowiącej załącznik nr 3
4. Paczki dla dzieci przyznawane są na podstawie kryterium dochodowego według tabeli stanowiącej załącznik nr 3.

§ 11
1. Pomoc materialna dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest udzielana w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej.
2. Okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy o której mowa w ust.1, są:
1) przewlekła choroba pracownika ( także członka najbliższej rodziny ),
2) śmierć pracownika lub członka najbliższej rodziny ( współmałżonek, dzieci),
3) wypadki losowe (np. pożar, zalanie, utrata w wyniku kradzieży lub klęski żywiołowej środków materialnych i rzeczowych niezbędnych do samodzielnej egzystencji i inne),
4) inne.
3. Wysokość dofinansowania określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Zmian Regulaminu dokonuje się na piśmie w formie aneksów.
4. Wszyscy pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 7 w Katowicach zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem.
5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą podania go do wiadomości.