Zwiększ tekst Zmniejsz tekst Wysoki kontrast Resetuj ustawienia

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECI

Szanowni Rodzice / Opiekunowie Prawni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych dziecka jest Miejskie Przedszkole Nr 12 w Katowicach przy ul. Ligockiej 3, e-mail: mp12katowice@op.pl nr tel.: (32) 209 55 28 reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Dyrektor wyznaczył inspektora danych: Tomasz Ptak - kontakt: nr tel.: (32) 606-13-23; adres e-mail: iod.tptak@cuw.katowice.pl
 3. Państwa dane osobowe i dane dziecka przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:

  Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania danych
  Realizacja celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola wobec dzieci. Art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO Okres edukacji dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Katowicach oraz 10 lat w archiwum Przedszkola, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
  Udzielanie pomocy w razie wypadku lub innego zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu dziecka. Art. 6 ust. 1 lit. d RODO Okres niezbędny do prawidłowej realizacji celu.
  Działania promocyjne Przedszkola, redagowanie strony internetowej Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Okres obowiązywania zgody na przetwarzanie danych.
  Zapewnienie bezpieczeństwa i należytej opieki w przypadku dzieci z chorobami lub niepełnosprawnościami. Art. 9. ust. 1 lit. a, b, c, g RODO Okres edukacji dziecka Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Katowicach oraz 10 lat w archiwum Przedszkola, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Odbiorcami Państwa danych oraz danych dziecka będą: dyrektor przedszkola, samodzielny, referent, kadra pedagogiczna przedszkola, inni pracownicy administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania), organ prowadzący przedszkole.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych, zarówno swoich jak i dziecka, jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpoczęcia i kontynuowania edukacji w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Katowicach. W zakresie przetwarzania opartego na zgodzie podanie danych jest dobrowolne.
 8. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 10. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do konsultacji z naszym Inspektorem Danych Osobowych, dostępnym pod nr tel. (32) 606-13-23.